Regulamin serwisu

Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin.
Operator strony – GoodMills Polska Sp. z o.o., ul. Diamentowa 2, 47-341 Stradunia, numer KRS: 0000228815; Regon: 300010220, NIP: 9950147248. Kontakt z operatorem strony możliwy jest przez adres email: biuro@goodmills.pl .
Serwis – platforma informatyczno-informacyjna funkcjonująca w sieci internetowej, utrzymywana pod adresem: www.goodmills.pl oraz na odpowiednich podstronach.
Zawartość – informacje i materiały umieszczone w obrębie serwisu.
Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Operatora strony na rzecz Użytkowników
Rejestracja – dokonanie czynności, które pozwalają na zostanie Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Czynności te skutkują utworzeniem Profilu oraz uzyskaniem możliwości zamieszczania własnych treści w ramach Serwisu.
Ustawa – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Postanowienia Ogólne

1. Administratorem oraz podmiotem posiadającym wszelkie prawa do Serwisu jest Operator Strony.

2. Serwis działa na zasadach określonych w tym Regulaminie. Regulamin zawiera zasady określające podstawy korzystania z Serwisu. Każda kto chce korzystać z Serwisu zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu. Operator strony świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

3. Serwis powstał w celu świadczenia Usług. Dla uzyskania możliwości korzystania z niektórych, wyodrębnionych części Serwisu może być konieczne spełnienie dodatkowych przesłanek, w szczególności spełnianie wymogu pełnoletniości (w tym wskazanie swojej daty urodzenia) oraz podanie innych, koniecznych do tego celu danych Użytkownika.

4. Zabronione są wszelkie czynności, które w jakikolwiek sposób destabilizowałyby pracę Serwisu, w szczególności utrudniałyby dostęp lub korzystanie z Serwisu lub jego Zawartości. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Operatora strony, Serwisu lub Użytkowników, a także zagrażających ich prawom lub interesom. W szczególności zabronione jest rozpowszechnianie w ramach Serwisu wirusów, botów lub innego szkodliwego oprogramowania, a także wskazywanie linków (URL) prowadzących do kodów komputerowych o szkodliwym lub niepożądanym działaniu.

5. W ramach Serwisu zabronione jest rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania bez wiedzy i zgody Operatora strony działalności zarobkowej.

6. Operator strony zastrzega, że mogą pojawiać się tymczasowe przerwy w działaniu Serwisu w wyniku jego konserwacji oraz wprowadzenia w nim zmian (tzw. „Przerwy techniczne”). O planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania Operator strony poinformuje Użytkowników przez komunikaty na głównej stronie Serwisu lub innej jego stronie albo poprzez wykorzystanie innych środków komunikacji z Użytkownikami.
Szczegóły rejestracji

7. Zamieszczanie materiałów (szczególnie komentarzy) wymaga dokonania Rejestracji przez formularz rejestracyjny będący częścią Serwisu.

8. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie. W formularzu Użytkownik podaje swoje dane. W ramach Rejestracji Użytkownik podaje również unikalny login oraz hasło.

9. Należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem, by dokonać Rejestracji oraz potwierdzić na formularzu rejestracyjnym, że Użytkownik:
9.1. zapoznał się z Regulaminem oraz w pełni rozumie i akceptuje wszystkie jego postanowienia;
9.2. został poinformowany, że jego dane będą przetwarzane przez Operatora strony w zakresie niezbędnym do Rejestracji, zawarcia Umowy oraz korzystania z Usług Serwisu;
9.3. wyraża zgodę na przetwarzanie danych w zakresie związanym z badaniem aktywności Użytkowników na Serwisie
9.4. wyraża zgodę na wykorzystanie spersonalizowanych form reklamowych

10. Użytkownik może w ramach formularza rejestracyjnego wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu przesyłania mu przez Operatora strony, w tym na adres email podany przez Użytkownika, informacji o Operatorze strony oraz świadczonych przez niego lub inne podmioty usługach oraz ich produktach (w tym informacji handlowych) oraz na przetwarzanie jego danych w innych celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę.

11. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego na adres email podany w formularzu zostanie wysłana wiadomość e-mail od Operatora strony wskazująca sposób potwierdzenia dokonania Rejestracji przez osobę posługującą się tym adresem email.

12. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego i potwierdzenie prawidłowości Rejestracji przy pomocy linku aktywacyjnego, pomiędzy Operatorem strony a Użytkownikiem zawarta zostaje umowa o świadczenie Usług zgodnie z Regulaminem („Umowa”). Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Za moment zawarcia Umowy i rozpoczęcia świadczenia Usług przez Operatora strony na rzecz Użytkownika uznaje się moment potwierdzenia Rejestracji przez użycie linku aktywacyjnego.

13. W terminie 10 dni od zawarcia Umowy Użytkownik ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyn. Odstąpienia można dokonać jedynie poprzez złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail wysłanej do Operatora strony.

14. Logowanie do Serwisu jest możliwe przez wprowadzenie wszystkich wymaganych danych autoryzacyjnych bezpośrednio w Serwisie lub poprzez logowanie przez Facebook.

15. Użytkownik może modyfikować dane rejestracyjne. Zmiana hasła może być dokonana przez: 1) wybór opcji „Przypomnij hasło”, 2) odebranie wiadomości email, wysłanej na adres email Użytkownika podany Operatorowi strony, 3) otworzenie linku wskazanego w emailu od Operatora strony zawierającego przekierowanie do formularza zmiany hasła, 4) wypełnienie formularza. Na adres email Użytkownika podany Operatorowi strony zostanie wysłana wiadomość email zawierająca informacje o zmianie hasła.

16. Rejestrując się w Serwisie użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie reklam spersonalizowanych.
Zasady korzystania z serwisu

17. Korzystanie z Zawartości, może polegać wyłącznie na jej wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu na własny użytek. W pełni dopuszczalne jest również wykorzystywanie (realizowanie) przepisów zawartych w Serwisie w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową. Wykorzystywanie Zawartości w inny sposób jest zabronione, chyba że będzie na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Operatora strony.

18. Użytkownicy mogą umieszczać w Serwisie Materiały. Materiały powinny dotyczyć przepisów kulinarnych. Gość nie może umieszczać w Serwisie jakichkolwiek Materiałów lub innych informacji.

19. Poza uprawnieniami Użytkownika do Materiałów udostępnionych przez niego w Serwisu, nie jest on uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Serwis lub Zawartość.

20. W Serwisie mogą być umieszczane reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach, w szczególności dotyczące Operatora strony i jego działalności.

21. Użytkownik akceptuje, iż zamieszczone w ramach Zawartości Informacje, w tym przykładowo porady, sztuczki i wskazówki nie zastąpią porad udzielonych przez eksperta. Zawartość Serwisu nie stanowi w szczególności porad lub wskazówek dietetycznych ani prawnych.
Materiały

22. Zamieszczając Materiał w ramach Serwisu Użytkownik oświadcza, że:
22.1. jest wyłącznym twórcą Materiału i przysługują mu wszelkie prawa do niego, a prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich;
22.2. jest uprawniony do korzystania i rozpowszechniania: wizerunku, głosu, danych osobowych, pseudonimów, informacji, znaków towarowych, symboli lub innych elementów występujących w Materiale;
22.3. jest świadomy, że Materiały mogą być oceniane, krytykowane lub komentowane przez osoby trzecie, a Operator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę tych wypowiedzi;
22.4. umieszczenie Materiałów w Serwisie i jego wykorzystanie zgodnie z Regulaminem nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, know-how, interesów, tajemnicy chronionej prawem (w tym tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej) lub tajemnicy chronionej na podstawie innego zobowiązania.

23. Użytkownik zobowiązuje się, że w przypadku, gdy osoby trzecie wystąpią wobec Operatora strony z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw w związku z bezprawnym umieszczeniem przez tego Użytkownika Materiałów w Serwisie lub wykorzystaniem tych Materiałów przez Operatora strony, Użytkownik: i) podejmie wszelkie możliwe, legalne czynności prawne i faktyczne w celu obrony Operatora serwisu przed takimi roszczeniami osób trzecich oraz ii) gdy Operator zostanie zobowiązany do zaspokojenia roszczeń osób trzecich lub zaspokoi takie roszczenia, Użytkownik naprawi wszelkie szkody poniesione w wyniku lub w związku z takim roszczeniami, w tym w szczególności opłaci wszelkie koszty i wydatki poniesione w związku z takimi roszczeniami, w tym także koszty pomocy i obsługi prawnej.

24. Użytkownik, z chwilą umieszczenia Materiału w Serwisie udziela Operatorowi praw do wykorzystania tego Materiału w zakresie udostępniania go w ramach Serwisu, jako części Zawartości, w tym w zakresie jego utrwalania, zwielokrotniania, odtwarzania, wyświetlania, udostępniania w miejscu i czasie wybranym przez Użytkowników, rozpowszechniania za pomocą mediów strumieniowych i w celu pobrania oraz zezwalania na to osobom trzecim w tym innym Użytkownikom, niezależnie od ich liczby, niezależnie od formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu. Użytkownik upoważnia Operatora do katalogowania i porządkowania Materiałów według różnych kryteriów.

25. Użytkownik zezwala Operatorowi strony na korzystanie z Materiałów i ich części w ramach informowania o Serwisie i jego promocji oraz informowania i reklamowania Operatora, i jego działalności, we wszystkich mediach, i na wszystkich nośnikach (w szczególności w Serwisie, Internecie, w reklamach internetowych, telewizyjnych, radiowych, billboardowych, w prasie, w gazetkach dotyczących Operatora oraz jego działalności), niezależnie od zastosowanej formy, techniki i sposobu ich wykorzystania, a także w ramach prezentowania jego dorobku.

26. Użytkownik zobowiązuje się wobec Operatora strony, że ani on ani jakiekolwiek inne podmioty uprawnione do danego Materiału nie będą podnosić jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Operatora, nie będą wykonywać praw osobistych, w tym nadzoru autorskiego ani uprawnień związanych z ochroną praw osobistych. W tym zakresie Użytkownik najpóźniej w chwilą udostępnienia Materiału w ramach Serwisu uzyska niezbędne zgody i zezwolenia wszystkich podmiotów uprawnionych.

27. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że zgody, o których mowa powyżej wydane są na czas nieoznaczony, bez ograniczenia terytorialnego i ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla Użytkownika.

28. Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia Operatora strony do wykonywania praw zależnych do Materiałów (tj. korzystania i rozporządzania opracowaniami Materiałów). Operator lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, skrótów, adaptacji, interpretacji, zmiany kolejności, układu, łączenia z innymi wykonaniami lub utworami, aranżacji i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami w zakresie opisanym Regulaminie.

29. Poza zakresem objętym Usługami, Operator strony nie świadczy usług archiwizacji lub przechowywania Materiałów ani nie zapewnia stałej dostępności Zawartości w ramach Serwisu dla Użytkowników.

30. Operator strony nie bada treści, poprawności, zupełności lub formy Materiałów udostępnianych na Serwisie. Treść i forma Materiałów nie odzwierciedla poglądów lub twierdzeń Operatora strony.
Regulacje danych osobowych

31. Operator strony jest również administratorem danych osobowych Użytkowników.

32. Poprzez zawarcie Umowy, Operator strony uzyskuje możliwość przetwarzania następujących danych osobowych Użytkownika: 1) imię i nazwisko, 2) adres poczty elektronicznej (e-mail), 3) data urodzenia.

33. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest niezbędne do nieanonimowego świadczenia Usługi w Serwisie oraz umożliwienia nieanonimowego korzystania z dodatkowych funkcjonalności Serwisu.

34. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

35. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w Regulaminie, w tym w szczególności w zakresie niezbędnym do nieanonimowego świadczenia Usług. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innych celach odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu ich zgody i w zakresie określonym w przedmiotowej zgodzie.

36. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W celu usunięcia należy zwrócić się pisemnie do Operatora strony na adres: GoodMills Polska Sp. z o.o., ul. Diamentowa 2, 47-341 Stradunia, wysłać wiadomość e-mailem na adres: biuro@goodmills.pl lub wykorzystać formularz kontaktowy umieszony na stronach Serwisu. W przypadku, gdyby określone dane osobowe były konieczne do świadczenia danej Usługi, żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o wypowiedzeniu Umowy. W takim przypadku Operator strony niezwłocznie powiadomi Użytkownika drogę e-mailową o takiej okoliczności oraz w terminie 3 dni roboczych usunie Profil tego Użytkownika oraz dane osobowe.

37. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

38. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika poprzez usuniecie swojego Profilu spowoduje niezwłoczne zaprzestanie przetwarzania danych osobowych tego Użytkownika oraz ich usunięcie.

39. Każda osoba korzystająca z Serwisu poprzez korzystanie z Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora strony następujących danych: 1) adres IP urządzenia, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem, 2) datę i czas wejścia na określone podstrony Serwisu 3) ilość danych pobranych ze stron Serwisu, 4) wywołane przez niego adresy poszczególnych stron internetowy w ramach Serwisu, 5) adres strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie na stronę Serwisu, 6) informacje techniczne na temat używanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego.

40. Opuszczenie stron Serwisu powoduje całkowite i natychmiastowe zaprzestanie zbierania danych.
Regulacje newslettera

41. Usługa otrzymywania newslettera jest bezpłatna i dostępna zarówno dla wszystkich, którzy podadzą Operatorowi strony swój adres poczty elektronicznej za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza znajdującego się w Serwisie.

42. Częstotliwość przesyłania newslettera zależy od Operatora strony.

43. Otrzymywanie przez Użytkownika newslettera jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

44. Newsletter może zawierać dowolne treści reklamowe dotyczące zarówno Operatora strony jak i innych osób, które nie naruszają prawa.

45. Newslettery przesyłane poszczególnym Użytkownikom mogą się od siebie różnić, w tym graficznie lub treściowo.

46. Rezygnacji z dalszego otrzymywania newslettera można dokonać poprzez odznaczenie tej opcji w panelu Profilu Użytkownika.
Procedura zgłaszania zagrożenia lub naruszenia praw

47. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkownika Materiałów o charakterze bezprawnym, w szczególności takich, których umieszczenie narusza prawa osób trzecich lub im zagraża, a także Materiałów, których treść lub forma narusza prawo, prawa osób trzecich, ich dobra osobiste, dobre obyczaje, tajemnicę chronioną prawem lub im zagraża.
Procedura zablokowania dostępu i usunięcia profilu użytkownika przez Operatora strony

48. Operator strony ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu lub niektórych jego funkcjonalności w następujących sytuacjach:
48.1. Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami (w szczególności narusza dobra osobiste osób trzech), zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;
48.2. działania Użytkownika negatywnie wpływają na dobre imię Operatora lub Serwisu, czy też w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę Operatorowi, Serwisowi, Użytkownikom lub osobom trzecim;

49. Operator strony poinformuje Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Serwisu lub niektórych jego funkcjonalności. Zablokowanie dostępu do całości Serwisu równoznaczne jest z wypowiedzeniem Umowy przez Operatora ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku zablokowania Użytkownika przez Operatora strony, ponowna Rejestracja przez tego samego Użytkownika wymaga uprzedniej zgody Operatora.

50. Niezależnie od powyższego Operator strony może wyznaczyć termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Regulaminem. W przypadku zastosowania się do powyższego Operator może odblokować dostęp Użytkownika do Serwisu lub jego określonych funkcjonalności.
Wypowiedzenie umowy i usunięcie konta Użytkownika

51. Użytkownik ma prawo, w każdym czasie, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Profilu.

52. Użytkownik akceptuje, że wprowadzone przez niego komentarze pozostają widoczne w Serwisie niezależnie od usunięcia przez niego konta.
Reklamacje

53. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Operatora strony lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

54. Reklamację można złożyć formie elektronicznej poprzez wysłanie przez Użytkownika, z przypisanego do niego adresu e-mail, wiadomości e-mail na adres: biuro@goodmills.pl

55. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator strony zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie.

56. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail przypisany do danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator strony może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Użytkownika.
Postanowienia końcowe

57. Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od powyższego, dokonanie Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz potwierdzenia, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

58. Ewentualne zmiany Regulaminu nie mogą pozbawiać Użytkowników ich praw nabytych uprzednio na podstawie tego Regulaminu. Zmiany będą dokonywane w formie Aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Ogłoszenie Aneksów do Regulaminu nastąpi w taki sam sposób, jak ogłoszenie Regulaminu. O wprowadzeniu zmian w Regulaminie Operator strony powiadomi każdego Użytkownika poprzez wysłanie mu wiadomości email (na adres podany przez Użytkownika) z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Niezależnie od wskazanej formy powiadomienia, stosowne informacje zostaną umieszczone, z takim samym wyprzedzeniem, również na właściwej stronie Serwisu.

59. Jeżeli okazałoby się, że jakiekolwiek postanowienia Regulaminu okazałyby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo też zostały za takie uznane mocą orzeczenia organu administracji lub orzeczenia sądowego lub zmianie uległ stan prawny albo wykładnia przepisów prawa, uniemożliwiając wykonanie niektórych postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy, zaś Operator strony ustanowi postanowienie zastępcze, nadające się do wykonania, o skutkach jak najbardziej zbliżonym do pierwotnych jej postanowień.

60. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo polski sąd powszechny.